1. Gwarancją objęte są wady fizyczne Towaru wynikającego z przyczyn w nim tkwiących.
 2. Gwarancją objęte są tylko te Towary, które zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady, wynikające z nienależytej eksploatacji towaru lub z jego nienależnego zamontowania  lub z jego nienależytego zdementowania lub nienależytego zastosowania.
 4. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady, wynikające z uszkodzeń mechanicznych towaru, w tym podczas kolizji drogowych lub innych zdarzeń losowych lub wynikające z jakikolwiek ingerencji w strukturę towaru.
 5. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady ujawnione w towarach ,które nie zostały zamontowane lub zdemontowane w zarejestrowanych zakładach /warsztatach napraw  samochodowych – wymagany dowód montażu w postaci pieczęci warsztatu jak również rachunku (paragonu lub FV)
 6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady, jeżeli towar był  eksploatowany  w warunkach przekraczających dopuszczalne normy użycia lub przeciążenia.
 7. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z transportu towaru.
 8. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru spowodowane niesprawnością układu zawieszenia lub innych układów wspomagających, z którymi współpracuje towar lub które wpływają na pracę towaru.
 9. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady jeżeli reklamujący wiedział o wadzie w chwili wydawania towaru.
 10. Wadę towaru należy zgłosić w ramach tzw. Reklamacji
 11. Gwarant zobowiązuje się jedynie do wymiany wadliwej sztuki na drugą sprawną, klient ma prawo do zwrotu zapłaconej gotówki jedynie w przypadku, gdy wymiana na nowy ,wolny od wad jest niewykonalna (np. z powodu braku dostępności u gwaranta)
 12. Termin usunięcia wady, może być wydłużony o czas potrzebny do importu niezbędnych części zamiennych, w każdym razie nie dłuższy niż 14 dni roboczych. W każdym takim przypadku Warsztat Serwisowy powiadomi klienta o wydłużeniu terminu naprawy gwarancyjnej w związku z koniecznością sprowadzenia części zamiennych i poda nowy termin usunięcia wady.
 13. Niniejsza gwarancja nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi i montażu reklamowanej części, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik pojazdu  we własnym zakresie i na własny koszt.
 14. Jeżeli w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej stwierdzi się niezgodność montażu reklamowanej części z wydaną przez producenta pojazdu technologią – instrukcją  montażu owej części wynikną  z tego faktu dodatkowe koszty, to pokrywa je  klient. W takim przypadku, przed podjęciem prac na koszt klienta, przedstawiciel Warsztatu Serwisowego poinformuje klienta o wysokości kosztów z tytułu jej nieprawidłowego zamontowania i podejmie dalsze czynności po uzyskaniu zgody klienta na obciążenie go dodatkowymi kosztami.
 15. W przypadku zgłoszenia wady, która nie jest objęta gwarancję, klient pokrywa koszty usługi naprawy według cennika Warsztatu Serwisowego. W takim przypadku, przed podjęciem prac naprawczych na koszt klienta, przedstawiciel Warsztatu Serwisowego poinformuje klienta o wysokości kosztów i podejmie dalsze czynności po uzyskaniu zgody klienta.
 16. Termin gwarancji wynosi 12 - miesięcy od daty zakupu.
  Wraz z wymianą gwarancja ulega przedłużeniu jedynie o czas unieruchomienia pojazdu spowodowany postępowaniem reklamacyjnym (nie biegnie na nowo).Reklamacja powinna być składana w miejscu montażu towaru lub zakupu. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie karty gwarancyjnej jak i dowodu zakupu.
 17. Gwarant ma prawo zażądać od zgłaszającego reklamację zaświadczenia od diagnosty samochodowego o uszkodzenia danej części.
 18. Gwarant nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny za szkody spowodowane wadami produktu lub wynikłych w następstwie używania lub niemożności używania produktu, w szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią produktu.
 19. W okresie trwania postępowania reklamacyjnego gwarant nie jest zobowiązany do dostarczenia samochodu zastępczego.
 20. Reklamacje należy zgłaszać w miejscu sprzedaży/montażu towaru przed zdementowaniem go z pojazdu . Dostarczenie towaru do gwaranta odbywa się na koszt nabywcy. W przypadku uznania reklamacji gwarant odsyła nowy produkt na koszt nabywcy w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia towaru do reklamacji.
 21. Przy obowiązywaniu warunków zawartych w karcie gwarancyjnej strony całkowicie wyłączają obowiązywanie rękojmi.
 22. Przedmiot  zgłoszony do reklamacji musi być kompletny.
 23. W przypadku reklamacji części układu zawieszenia lub układu kierowniczego kupujący zobowiązuje się przedstawić dokument z geometrii pojazdu.
 24. Klient (kupujący) zobowiązany jest do zwrotu starej zużytej części - w przypadku jej nie oddania w ciągu 7 dni  kaucja zwrotna nie jest zwracana.
 25. Zanim zakupiona części zostanie zamontowana należy porównać ją ze starą zużytą eksploatacyjnie częścią, aby uniknąć niepotrzebnego jej montażu.
 26. Gwarancja zostanie rozpatrzona pod warunkiem dostarczenia dokumentu potwierdzającego montaż zakupionej części w wyspecjalizowanym warsztacie zajmującego się montażem w/w części, jak również zaświadczenia o przeprowadzonej korekcie zbieżności i geometrii pojazdu (paragon lub FV).
 27. Kupujący zobowiązuje się na swój koszt dostarczyć na adres firmy starą zużytą część w ciągu 14 dni od daty zakupu (data widniejąca na paragonie lub FV). W przypadku nie oddania na czas zużytej eksploatacyjnie części Klient traci prawo do zwrotu kaucji. W przypadku nie oddania części w terminie istnieje możliwość zwrotu części kaucji pomniejszonej o 10% (wartości kaucji) za  każdy dzień zwłoki. Kaucja zwracana jest  w ciągu 30 dni od daty dostarczenia części na konto bankowe wskazane przez klienta.
 28. Gwarancja nie dotyczy przekładni elektrycznych i elektronicznych – brak zdiagnozowanej usterki może doprowadzić do uszkodzenia zregenerowanej przekładni.

Warunki przyjęcia reklamacji:

W sytuacji, gdy otrzymany towar posiada wadę i ujawni się ona w ciągu okresu gwarancji (12 miesięcy od daty dostarczenia), Sprzedający w terminie 14 dni od dostarczenia go do siedziby firmy Regparts Sp. Z O.O. ul. Szczecińska 124 74–107 Radziszewo bez nadmiernych niedogodności rozpatrzy reklamację i usunie ewentualne wady  (w przypadku gdy towar był już wcześniej naprawiany w czasie okresu gwarancji zostanie on wymieniony na drugi). Pamiętaj, że w ciągu 12 miesięcy od dostarczenia towaru to na sprzedającym ciąży obowiązek udowodnienia, że wada powstała z Twojej winy. Wadę należy zgłosić sprzedającemu w ciągu 5 dni od jej ujawnienia się. Miejsce i sposób składania reklamacji określa regulamin gwarancji. Sprzedający ma obowiązek ustosunkowania się niej w ciągu 14 dni. Gdy tego nie zrobi, przyjmuje się, że reklamacja została uznana za zasadną. Odsyłając przedmiot w ramach reklamacji, masz obowiązek odpowiednio go zabezpieczyć jak również dołączyć kopię dowodu zakupu (paragon lub FV), a także kartę gwarancyjną. W przypadku  braku  pozytywnego rozpatrzenia  reklamacji zakupiony towar zostanie zwrócony. Kupujący ma wtedy możliwość dochodzenia swoich racji na drodze sądowej. Firma Regparts Sp. Z O.O. nie ponosi kosztów związanych z transportem zakupionej części jak również z jej demontażem i ponownym montażem.