Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów lub Zakupu Towarów i Świadczenia Usług Spółki REGPARTS SP. Z O.O. (dalej „Ogólne Warunki’) wraz z Zamówieniem i ze wszystkimi załącznikami, stanowią jednolitą Umowę pomiędzy Stronami. Wszelkie nawiązania do ofert lub propozycji Sprzedawcy, zarówno wiążących jak i niewiążących, nie oznaczają przyjęcia żadnych warunków i zastrzeżeń zawartych w tych dokumentach, jeśli ich akceptacja nie została jasno wyrażona w Umowie. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zamówienia a Ogólnymi Warunkami, wiążącą dla Stron jest treść Zamówienia

Niniejsze Ogólne Warunki są podzielone na artykuły, ustępy i punkty przy czym podział ten ma charakter porządkujący i nie wpływa na interpretację tych Ogólnych Warunków.

Definicje:

"Kupujący" - oznacza podmiot prawny lub osobę fizyczną , z którym Sprzedawca zawarł Umowę,

"Sprzedawca" – oznacza REGPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin (SZ), XIII wydział Sygnatura SZ.XIII NS-REJ.KRS/19138/19/946 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000807607, numer NIP: 858-187-15-38, numer VAT-UE: PL8581871538 REGON 384563613 Monitor Sądowy i Gospodarczy: numer 5 838, pozycja: 1 070 206

"Zamówienie" - oznacza zamówienie Kupującego na Towar lub Usługę – przygotowania odpowiedniej części do auta jakie posiada „Kupujący”, do którego Ogólne Warunki są załączone. Akceptacja zamówienia internetowego poprzez Sklep internetowy www.regparts.pl wraz z Ogólnymi Warunkami przez Kupującego skutkuje zawarciem Umowy,

"Umowa" - umowa zawarta pomiędzy Sprzedawca a Kupujący, wraz z załącznikami (warunki gwarancji i zwrotów) oraz Ogólnymi Warunkami, za pośrednictwem www.regparts.pl

"Towar" - dobra materialne lub produkt pracy ludzkiej, przeznaczony do sprzedaży (w tym konieczne wyposażenie, materiały dodatkowe, dokumentacja i inne), których sprzedaż i dostarczenie stanowi przedmiot Umowy,

"Usługa" - usługi świadczone akcesoryjnie do sprzedaży i dostarczenia Towarów, w związku z koniecznością ich montażu, zainstalowania, lub bieżącego serwisu lub przygotowania do używania przez Kupującego.

Artykuł I: WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1.1. Sprzedawca i Kupujący mogą zawrzeć Umowę w dowolnym trybie, w tym poprzez akceptację przez Sprzedawcę przesłanego przez Kupującego zamówienia za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.regparts.pl jak również poprzez e-mail: info@regpsrts.pl lub też składając zamówienie telefoniczne na numer tel. 691 616 956. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich warunków opisanych w regulaminie Gwarancji jak i Zwrotów towaru, a także warunkach zawartych w Zamówieniu i Ogólnych Warunkach. Kupujący oświadcza zawarciem zamówienia, iż zapoznał się z warunkami zawartymi na stronie sklepu internetowego www.regparts.pl.

Artykuł II: WARUNKI REALIZACJI UMOWY

2.1. Sprzedawca będzie informować niezwłocznie Kupującego o jakiejkolwiek sytuacji mogącej mieć wpływ na terminowość dostawy Towaru lub Towaru i Usług. Powyższa informacja nie zwolni jednak Sprzedawcy z zobowiązań określonych w Umowie. Kupujący ma prawo do sprawdzenia – podglądu (na swój koszt) na jaki etapie realizacji – dostarczenia jest zakupiony przez Kupującego towar. W celu kontroli (sprawdzenia) etapu wykonanych usług zawartych w Umowie przez Sprzedającego w siedzibie firmy Kupujący musi poinformować Sprzedawcę drogą e-mail o fakcie wizyty kontrolnej z 2-dniowym wyprzedzeniem.

2.2. Najpóźniej w terminie 7 dni od zawarcia umowy – złożenia zamówienia Sprzedający zobowiązuje się do wysyłki w/w towaru będącego treścią Umowy. Sprzedawca prześle Kupującemu wraz z zakupionym towarem niezbędną dokumentację ( karta gwarancyjna, dowód zakupu oraz informacje służące do prawidłowego montażu w/w produktu). Wszelkie instrukcje niezbędne do prawidłowego transportu towaru – produkt kaucjowany zwrotny według zaleceń firmy kurierskiej.

2.3. W przypadku zwrotu niemontowanego towaru - produktu Kupujący zobowiązuje się w ciągu 14 dni zwrócić zakupiony towar wraz z dostarczoną dokumentacją na swój koszt..

2.4. Data dostawy jest rozumiana jako data przekazania Towaru Kupującemu w miejscu określonym w Umowie lub Ogólnych Warunkach i stwierdzenia tego faktu przez Kupującego protokołem zdawczo-odbiorczym lub dokumentem potwierdzającym faktyczne wydanie Towaru ( list przewozowy – kurierski ).

2.5. Terminu dostawy uzgodnionego w Umowie Towaru uzależniony jest od Firmy Spedycyjnej jaką Towar został wysłany. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie Towaru w przypadku jego wysyłki.

2.6. Towar będzie uważany za niedostarczony w przypadku odmowy przyjęcia przez klienta. Kupujący zostanie obciążony kosztem paczki zwrotnej. Na dane Kupującego zostanie wysłana FV obciążająca go za koszt transportu.

Artykuł III : PŁATNOŚĆ

3. Jeśli nie stwierdzono inaczej w Zamówieniu, to:
- cena w Zamówieniu jest ceną stałą i nie podlega zmianie
- cena w Zamówieniu jest ceną brutto za Towar lub Towar i Usługę.

Sprzedawca posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i/lub zarejestrowany w Polsce dla celów podatku VAT na wystawionych przez siebie fakturach zobowiązany jest każdorazowo zamieścić podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Należna płatność winna być zrealizowana przez Kupującego w formie przelewu bankowego. Dane do przelewu zawarte są podczas składania Zamówienia na strone sklepu internetowego.
- datę dokonania płatności należy rozumieć jako datę zaksięgowania wpływu środków na rachunku Sprzedającego,
- jeśli dostawa Towaru lub Towaru i Usługi przez Sprzedającego nie zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od Zamówienia w myśl Art. II niniejszych Ogólnych Warunków, Kupujący będzie uprawniony do zerwania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Sprzedający zobowiązuje się w terminie 30 dni od daty zerwania Umowy do zwrotu środków przekazanych na konto Sprzedającego podczas realizacji Zamówienia na konto Kupującego z jakiego przelew został zrealizowany. Jeśli dostarczony Towar po jego przyjęciu i rozpakowaniu okaże się uszkodzony podczas transportu Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności związanej z wymianą towaru na nowy lub zwrotu pieniędzy. W przypadku uszkodzeń Towar posiada ubezpieczenie transportowe zawarte podczas przekazania Towaru firmie spedycyjnej.
- w przypadku Zamówień składanych przez Kupujących wartość produktu podawana jest w PLN

Artykuł IV:FAKTURA , PARAGON

4.1. Prawidłowa faktura, oprócz wymogów ustawowych, powinna zawierać następujące dane:
- ilość Towaru (rodzaj Usługi) i ceny jednostkowe netto i brutto lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od" towarów i usług (VAT) poszczególnych pozycji. Każda pozycja z Zamówienia powinna być specyfikowana na fakturze w taki sposób, jak w Zamówieniu, (nie dotyczy Paragonu)
- nazwę opis Towaru ( Towaru i Usługi ) lub odniesienie do odpowiednich pozycji specyfikacji będącej załącznikiem do faktury,
- warunki i termin płatności , ( nie dotyczy Paragonu )
- dodatkowe dane wynikające z treści Zamówienia.
- dane Kupującego ( na FV – nie dotyczy Paragonu )

4.2. Faktura będzie przesłana wraz z Towarem:
- w postaci druku jednostronnego, na papierze jednostajnym najlepiej białym, wypełniona pismem maszynowym - komputerowym, bez wpisów odręcznych, zbędnych pieczątek i zabrudzeń; w kopercie oznaczonej dopiskiem „FAKTURA”.

4.3. Na mocy Zamówienia Kupujący dopuszcza możliwość otrzymania Faktury lub Paragonu w formie elektronicznej plik pdf na adres e-mail wskazany podczas Zamówienia przez Kupującego.

4.4. Sprzedający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku/ lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od" towarów i usług (VAT), i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 8581871538. Dla transakcji wewnątrzwspólnotowych Europejski Numer NIP Kupującego (Numer VAT-UE) – PL8581871538.

Artykuł V : ODBIÓR DOSTAWY

5.1. Towar powinien być sprawdzony przez Kupującego niezwłocznie po jego otrzymaniu. Z odbioru Towaru pozostanie list przewozowy zdawczo-odbiorczy lub dokument potwierdzający dostarczenie Towaru. Kupujący ma prawo otworzyć Towar w obecności Kuriera w celu sprawdzenia możliwie powstałych uszkodzeń w transporcie.

5.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za kompletność dostawy Towaru zgodnie ze specyfikacją wysyłki i fakturą załączoną do Towaru. W przypadku braku jakichkolwiek pozycji, będą one dostarczone przez Sprzedawcę na podstawie reguły DDP „magazyn Kupującego lub inne wskazane przez Kupującego miejsce” na koszt Sprzedającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Sprzedawca zobowiązuje się ponieść wszystkie koszty wynikające z dostawy powyższych pozycji.

5.3. Niezgłoszenie roszczeń z tytułu wad Towaru w protokole zdawczo-odbiorczym lub dokumencie potwierdzającym dostarczenie Towaru nie będzie uniemożliwiać ich późniejszego zgłoszenia, jeżeli wady te ujawniły się dopiero po przeprowadzeniu odbioru lub Kupujący nie poinformował o nich Sprzedającego, pomimo że istnienie wad transportowych było Kupującemu widoczne podczas odbioru Towaru.

Artykuł VI : SIŁA WYŻSZA

6.1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej.

6.2. Wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej oraz jego wpływ na wykonanie Umowy i powstanie szkody musi być wykazane przez Stronę powołującą się na Siłę Wyższą i potwierdzone przez drugą Stronę.

6.3. Za Siłę Wyższą uważa się wszystkie zdarzenia zewnętrzne, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu, nieoczekiwana choroba Sprzedającego, brak dostaw komponentów, a także bark możliwości transportu jak również w szczególności działania wojenne, akty terroru, rozruchy, klęski żywiołowe, decyzje organów władzy państwowej lub jakiekolwiek inne zdarzenie losowe, w wyniku którego nastąpiło skażenie lub zatrucie chemiczne bądź radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy ruchomych. Czas, w którym trwają te wydarzenia będzie odpowiednio uwzględniony w harmonogramie, a obie Strony ustalą nowe warunki współpracy.

6.4. Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej, zobowiązana będzie do:
- niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie, nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia takiego zdarzenia;
- przedstawienia na powyższe wiarygodnych dowodów.

6.5 Gdy działanie Siły Wyższej ustanie, druga ze Stron powinna zostać powiadomiona o tym fakcie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Artykuł VII: KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. W przypadku opóźnienia w dostawie Towarów lub wykonaniu Usług z przyczyn innych niż Siła Wyższa, zastosowanie będzie miał jeden z poniższych podpunktów:

7.1.1 Sprzedawca będzie zobowiązany zapłacić Kupującemu kary umowne w wysokości 0,5% wartości (ceny) netto Towaru lub Usługi dostarczonego po ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli strony nie ustalą inaczej, całkowita wysokość kar umownych za nieterminową dostawę nie może przekroczyć kwoty 30% wartości (ceny) netto Towaru lub dostarczonego z opóźnieniem lub wykonaniu z opóźnieniem Usługi. W przypadku gdy Towar lub Usługa dostarczony/wykonana z opóźnieniem stanowią integralną część przedmiotu Umowy, którego brak uniemożliwia Kupującemu zastosowanie dostarczonego już Towaru, podstawą do naliczenia kar umownych jest całkowita łączna wartość (cena) netto Towaru lub Usługi.

7.2. W przypadku niewykonania Umowy przez Sprzedawcę, Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili zaistnienia zdarzenia skutkującego niewykonaniem Umowy oraz do zastosowania łącznie lub osobno poniższych środków prawnych:

7.2.1. naliczenia kary umownej w wysokości 30% wartości niedostarczonego Towaru lub niewykonanej Usługi,

7.2.2. Sprzedawca nie ponosi kosztów tzw. umowy zastępczej, wykonywanej przez osobę trzecią. Sprzedający nie ponosi kosztów związanych z fakturą wystawioną przez osobę trzecią. Wszelkie koszty związane z wynajęciem pojazdów zastępczych, opóźnieniami związanym z dostarczeniem Towaru ponosi Kupujący

7.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z winy Kupującego ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadkach:

7.3.1 nieodebrania Towaru,

7.3.2 nieuzasadnionych opóźnień w realizacji odbioru przedmiotu Umowy spowodowanych przez Kupującego,

7.3.3 nieprzestrzegania przez Kupującego Warunków Ogólnych i Gwarancji

Artykuł VIII : ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1. Sprzedawca zobowiązuje się zwolnić Kupującego z obowiązku jakiegokolwiek świadczenia na rzecz osób trzecich z tytułu jakichkolwiek szkód na osobie lub szkód dla środowiska naturalnego wyrządzonych przez Towar lub w związku z jego użytkowaniem wskutek wad tkwiących w Towarze lub wykonanych Usługach.

8.2. W przypadku gdy szkoda wyrządzona Kupującemu w wyniku naruszenia Umowy przez Sprzedawcę jest wyższa niż kwota zastrzeżonych kar umownych za to naruszenie, Kupujący ma prawo dochodzić odszkodowania z tego tytułu na zasadach ogólnych określonych w polskim prawie powszechnie obowiązującym, ale ni wyższych niż zakupiony Towar

8.3. W przypadku nałożenia na Sprzedawcę zastrzeżonych w Umowie kar umownych lub wyrządzenia Kupującemu szkody, Sprzedawca zobowiązany będzie do ich zapłaty przelewem bankowym w terminie 30 dni.